Blog

Zdravlje i kvalitet zemljišta

Zdravlje i kvalitet zemljišta

Kao što je važno brinuti se o svom zdravlju, isto tako je i neophodno voditi brigu o zdravlju zemljišta. Zemljište je dragocen resurs koji je ključan za poljoprivredu i proizvodnju hrane.

Zdravlje

Karakteristike zdravstvenog stanja zemljišta ogledaju se u konstantnoj interakciji zemljišnih mikroorganizama (mikroflore) sa neposrednim okruženjem.

Zdravo zemljište obično ima visoku raznolikost i aktivnost mikroorganizama, uključujući bakterije, gljive, alge, protozoe itd. Ovi organizmi naseljavaju gornje slojeve zemljišta i igraju ključnu ulogu u održavanju zdravog stanja zemljišta.

Mikroorganizmi u zemljištu funkcionišu u medusobno zavisnim i složenim odnosima. Ova biološka raznolikost doprinosi ravnoteži u ekosistemu i pruža brojne koristi za biljke, uključujući razgradnju organske materije, kretenje hranljivih materija, fiksacija kiseonika iz atmosfere, poboljšanje strukture tla,  i suzbijanje bolesti.

S druge strane, postoje i mikroorganizmi koji mogu biti patogeni za biljke, izazivajući bolesti i oštećenja usjeva. Ovi patogeni mikroorganizmi mogu narušiti ravnotežu u ekosistemu zemljišta i prouzrokovati probleme u biljnoj proizvodnji.

Zdravstveno stanje zemljišta određeno je ravnotežom između korisnih mikroorganizama i patogenih mikroorganizama. Dominacija korisnih organizama ključna je za održavanje zdravog ekosistema zemljišta. Održavanje ravnoteže mikroflore može se postići pravilnim upravljanjem tla, uključujući primenu organskih materija, plodored, minimalnu obradu tla, primenu bioloških kontrolnih agenasa i drugih praksi koje podržavaju korisne mikroorganizme.

Važno je napomenuti da je ovaj ekosistem složen i da još uvijek ima mnogo toga što ne znamo o interakcijama mikroorganizama u tlu. Međutim, razumevanje uloge mikroflore i održavanje zdravog stanja zemljišta ključni su faktori za uspješnu poljoprivredu i održivu proizvodnju hrane.

Zdravo zemljište ima bolju sposobnost zadržavanja vode, smanjujući rizik od erozije tla i ispiranja hranjivih materija. To je posebno važno u uslovima suše ili jakih kiša.

Važno je naglasiti da održivost zemljišta zahtijeva dugoročni pristup i kontinuiranu brigu.

Samim tim u komercijalnoj poljoprivredi balans mikroorganizama opredeljuje da li je zemljište zdravstveno ispravno ili ne I da li će useve pratiti učestala oboljenja ili dobro zdravstveno stanje.

Koji faktori mogu utiati na zdravstveno  stanje:

Zdravstveno stanje zemljišta se najčešće remeti (kvari):

  • Intenzivnom obradom zemljišta.
  • Permanentnim usevima.
  • Stalnom upotrebom mineralnih đubriva I pesticida.

Može se poboljšati:

  • Redukovanom obradom zemljišta.
  • Unosom organske materije, stajskog djubriva.
  • Poboljšanom razgradnjom zemljišnih ostataka.
plodnost zemljišta

Kvalitet zemljišta

Kvalitet zemljišta igra ključnu ulogu u uspešnom uzgoju biljaka, a mikroorganizmi imaju značajan uticaj na njegovu strukturu i fizičko-hemijske karakteristike.

Kvalitetno zemljište ima dobru strukturu, što omogućava vododrživost, poroznost i olakšava kretanje korena biljaka.

Definišu ga fizičko-hemijske karakteristike, koje  u mnogome zavise od mirkobioloških aktvinosti. Kvalitet zemljišta bez obzira na fizičko-hemijska svojstva definisan je minulim radom mikroorganizama.

Geneza zemljišta, od nastanka definisana je morfološkim  poreklom kao I  razvojem života u njemu, pre svega mikroorganizama a kasnije I biljka kao I prostih životinjskih organizama (nematode, gliste, insekti).

Mikroorganizmi imaju sposobnost stvaranja zemljišnih aglomerata. Oni luče eksudate i polimerne materije koje pomažu u formiranju stabilnih agregata u zemljištu, tj. utiču na poroznost. Ovi aglomerati sadrže pore i mikropore koje karakteriše izvrstan vodno-vazdušni režim, koji omogućava dobar razvoj korenovog sistema i pristup do hranjivih materija i vode.

Hemijske karakteristike zemljišta vezane su za sastav I sadržaj organske materije, gline, mineralnih materija, koeficijenta izmene katjona (CEC) itd.

Organska materija koju mikroorganizmi razgrađuju i stvaraju u zemljištu takođe poboljšava njegovu strukturu. Humus, koji je rezultat razgradnje organske materije, povećava sposobnost zemljišta da zadrži vlagu i hranjive materije te poboljšava njegovu plodnost.

Takodje dostupnost minerala iz zemljišta u tesnoj je vezi sa simbiotskim aktivnostima mikroorganizama I biljaka. Miroroganizmi služe kao prenosioci minerala do korenovog sistema. Svojim metabolitima, utiču na rastvaranje I dostupnost hranljivih minerala biljkama.

Sve ove aktivnosti mikroorganizama, njihovi metaboliti i enzimi, doprinose stvaranju povoljnog okruženja za rast i razvoj gajenih biljaka, te utiču na kvalitet zemljišta. Stoga je važno voditi brigu o zemljištu na način koji podržava i održava zdravu mikrofloru, kao što su primjena organskih đubriva, smanjenje upotrebe hemikalija, plodored i minimalna obrada tla. Jer samo zdravo i kvalitetno zemljište je plodno!

bakterije
gljive