Klimatske promene predstavljaju globalni izazov sa ozbiljnim posledicama po različite sektore, a poljoprivreda nije izuzetak. Ratarski usevi, kao osnovni izvor hrane za svetsku populaciju, suočavaju se s nizom izazova usled promena u klimatskim uslovima.

  1. Promenjene temperature: Povećanje prosečnih temperatura dovodi do promena u sezonskim ciklusima i utiče na faze rasta i razvoja biljaka. Niske temperature tokom proleća ili jeseni, koje su ključne za određene ratarske kulture, mogu uticati na prinos i kvalitet useva. Osim toga, ekstremni toplotni talasi mogu izazvati stres kod biljaka i smanjiti produktivnost.
  2. Promenjene padavine: Neravnoteža u distribuciji padavina može izazvati suše ili poplave, ozbiljno ugrožavajući ratarske useve. Suše mogu dovesti do smanjenja prinosa, dok prekomerne padavine mogu prouzrokovati poplave i oštetiti korenje biljaka. Ove promene u vodnom režimu direktno utiču na održivost poljoprivredne proizvodnje.
  3. Promenjeni obrasci bolesti i štetočina: Povećanje temperature i promenjeni vremenski uslovi mogu uticati na širenje različitih bolesti i štetočina. Ove promene stvaraju nove izazove u kontroli i prevenciji bolesti koje utiču na prinos i kvalitet useva. Poljoprivrednici se suočavaju sa potrebom za prilagođavanjem sistema zaštite bilja kako bi odgovorili na promenjene uslove.
  4. Prilagođavanje sorti i agrotehnika: U cilju suočavanja sa klimatskim promenama, poljoprivrednici moraju razvijati otpornije sorte i primenjivati prilagođene agrotehničke prakse. Ovo uključuje odabir sorti koje su tolerantne na ekstremne uslove, primenu sistema navodnjavanja, promene u planiranju setve i žetve, kao i ulaganje u inovacije koje poboljšavaju otpornost useva.

Klimatske promene postavljaju ozbiljne izazove pred globalnu poljoprivredu, a ratarski usevi su posebno podložni tim promenama. Održivo upravljanje i adaptacija na nove uslove postaju ključni elementi u očuvanju poljoprivredne produktivnosti. Interdisciplinarni pristup koji uključuje agronome, istraživače i političke donosioce odluka neophodan je kako bi se osigurala sigurnost hrane u budućnosti.