Đubrivo za ratarske kulture

Inokulant za seme soje

Formulacija na bazi simbiotičkih i asocijativnih mikroroganizama. Konzorcijum tri moćna azotofiksatora sa različitim mehanizmom delovanja.

Prihrana soje

Osnovne karakteristike:

 • Bakterijski konzorcijum sačinjen od azotofiksatora i endofitnih mikroorganizama u kombinaciji sa predbiotikom u obliku suspenzije.
 • Pažljivo odabrani bakterijski sojevi koji se međusobno nadopunjuju i sinergistički deluju na bolje razviće biljaka soje.
 • Stimuliše formiranje većeg broja kvržica, a utiče i na bolji rast i razvoj korenovog sistema.
 • Simbiotski i asocijativno fiksira atmosferski  azot u  vreme vegetacije kada je neophodan.
 • Pomaže biljci da lakše prebrodi nepovoljne uticaje, kao što su niske temperature i suša.
 • Povećava iskorišćenje hranljivih materija i vlage iz zemljišta.
 • Ograničava razvoj patogenih organizama u zemljištu.
 • Osmoprotektant tehnologija koja omogućuje dug opstanak bakterija na semenu nakon tretmana (60 dana).
 • Kompatibilan sa svim fungicidima i insekticidima za obradu semena.

Studija slučaja

Tretman semena soje sorte Wendy mikrobiološkim preparatom SPEED for SEED SOYA na lokalitetu Starčevo

Na lokalitetu Starčevo praćen je uticaj tretmana semena mikrobiološkim đubrivom SPEED for SEED SOYA na porast i prinos soje sorte Wendy u odnosu na parcelu bez tretmana (kontrola).

U početnim fazama razvoja tretirane biljke su bile bujnije sa razvijenijim korenovim sistemom, dok je u kasnijim fazama razvoja primećena veća spratnost, veći broj mahuna i veća masa mahuna kod biljaka čije seme je tretirano sa SPEED for SEED SOYA u odnosu na kontrolu.

Nakon žetve zabeleženo je povećanje prinosa na tretiranoj parceli za 890 kg/ha što iznosi 21,4%.

SPEED FOR SEED SOYA – za tretman semena soje:

 • Doziranje:

  Doziranje hektarska doza - 2 x 100 ml na hektarsku dozu semena (okvirno 100 kg)
 • Pakovanja:

  Hektarska doza 2 x 100 ml ; Medium doza 2 x 1l ; Za doradne centre 2 x 10l