Đubrivo za ratarske kulture

Inokulant za seme pšenice

Formulacija na bazi zemljišnih i endofitnih mikroorganizma, sa nutritivno-protektivnom ulogom, za bolji start pšenice i viši prinos.

Prihrana za pšenicu

Osnovne karakteristike:

 • Endofitni mikroorganizam u kombinaciji sa predbiotikom u obliku suspenzije ili praha. 
 • Stimuliše rast i razvoj korenovog sistema i utiče bolje ukorenjavanje biljaka.
 • Pomaže biljci da lakše prebrodi nepovoljne uticaje, kao što su niske temperature i suša.
 • Fiksira atmosferski azot tokom vegetacije, kada je i neophodan.
 • Povećava iskorišćenje hranljivih materija i vlage iz zemljišta.
 • Utiče na bolji razvoj biljaka, što rezultuje većim prinosom.
 • Ograničava razvoj patogenih organizama u zemljištu.
 • Osmoprotektant tehnologija koja omogućuje dug opstanak bakterija na semenu nakon tretmana (60 dana).
 • Kompatibilan sa svim fungicidima i insekticidima za obradu semena.

Studija slučaja

Tretmani semena pšenice sorte Avenue mikrobiološkim preparatom SPEED for SEED GRAIN na lokalitetu Despotovo

Na lokalitetu Despotovo je na dve različite parcele praćen uticaj tretmana semena mikrobiološkim đubrivom SPEED for SEED GRAIN na porast i prinos pšenice u odnosu na parcelu bez tretmana (kontrola). Pri svakom uzorkovanju je uočen značajan uticaj tretmana semena na biljku, počev od bolje razvijenog korenovog sistema, a kasnije je uočen i veći broj klasića u klasu, što se odrazilo na povećanje prinosa za oko 500 kg/ha, što čini 5-6%.

SPEED FOR SEED GRAIN – za tretman semena žitarica:

 • Doziranje:

  Doziranje hektarska doza - 2 x 100 ml na hektarsku dozu semena (okvirno 200 kg) ; Doziranje na 100 kg semena – 100 ml
 • Pakovanja:

  Hektarska doza 200 ml ; Medium doza 1l ; Za doradne centre 10l