Blog

SPEED for PLANTS i njihova uloga

SPEED for PLANTS

Funkcionalna uloga biostimulatora, kada se primenjuju folijarno ili u zoni korenovog sistema je da se podstakne metabolizam biljaka, poveća prinos i kvalitet.

Utiču na: fotosintezu, disanje, transport supstanci kroz biljku, sintezu proteina, unošenje hranljivih materija, diferencijaciju tkiva i formiranje ugljenih hidrata. Poboljšavaju toleranciju na uticaj raznih nepovoljnih biotskih i abiotskih faktora i smanjuju dejstvo stresa.

Izazovi svake naredne proizvodne sezone su veći prinosi i kvalitet, što se postiže između ostalog upotrebom biostimulatora. Bolji kvalitet znači veći profit za poljoprivredne proizvođače, zdravije i hranljivije namirnice za potrošače.

Biostimulatori mogu poboljšati kvalitet zemljišta, čime se doprinosi razvoju mikroorganizama. Zemljište efikasnije zadržava vodu i ima veću otpornost na eroziju.

Preparati koji imaju biostimulativno dejstvo su dugo bili u vezi sa organskom poljoprivredom. Sada, zahvaljujući istraživanjima, imaju važnu ulogu u konvencionalnoj poljoprivredi, kao dodatak ishrani useva i merama zaštite.

Folijarna prihrana biostimulatorima važna je mera koja doprinosi boljoj kondiciji kukuruza, žitarica i uljarica. Pored osnovniih đubriva, osigurava ostvarivanje planiranih prinosa.

Preporuka je da se izbor folijarnog đubriva bazira na vrsti useva, vremenskim uslovima u periodu planiranog tretmana, kao i tipu zemljišta na kojem se obavlja proizvodnja.

SPEED for plants

Za folijarnu biostimulativnu ishranu u SPEED FOR PLANTS grupi proizvoda nalaze se tečna đubriva koja su namenski proizvedena za pojedine grupe useva.

Hranljivi elementi koji dominiraju u ovim biostimulativnim proizvodima su mikroelementi koji se ne primenjuju pri osnovnom đubrenju. Samim tim biljke usled neadekvatne pH vrednosti zemljišta nisu u mogućnosti da koriste posredstvom korenovog sistema. Stoga se preporučuje njihova primena preko lista.

Osim hranljivih mikroelemenata u ovim preparatima se nalazi i visok sadržaj aminokiselina i oligosaharida koji pomažu biljci da dobro napreduje.

  1. Za pšenicu radi se o folijarnom đubrivu SPEED for GRAIN kojim se u rano proleće pokreću metabolički procesi, ubrzava rad korenovog sistema, poboljšava bokorenje i smanjuje temperaturni stres.
  2. Za pšenicu, u cilju bolje ishranjenosti azotom u klasanju, kreirano je prošle godine još jedno folijarno đubrivo SPEED EXTRAN koje sadrži visoku količinu sporotopivog azota.
  3. U proizvodnji kukuruza, primenu nalazi folijarno đubrivo SPEED for CORN koje stimuliše rast korenovog sistema, poboljšava usvajanje hranljivih materija i ubrzava metabolizam. Sadrži zink (Zn) i bor (B) koji povoljno utiču na usvajanje azota, rast polenovih prašnika i oplodnju.
  4. Za suncokret i soju je tu SPEED for SOYASUN koji ubrzava rast korenovog sistema i nadzemnog dela biljke a za uljanu repicu je specijalno kreirana formulacija SPEED for CANOLA. Preparat formulisan na osnovu potreba uljane repice za višim sadržajem sumpora (S) neophodnog za cvetanje i oplodnju.
  5. U planu nam je za jesen i proleće i još jedno folijarno đubrivo za sam start vegetacije odnosno ubrzanje razvoja korenovog sistema a to je formulacija SPEED for BASE.