Đubrivo za ratarske kulture

Stimulativna formula visokih prinosa

SPEED for ExtraN je deo SPEED linije biostimulativnih đubriva za ratarske kulture, namenjene za TROSTRUKO DEJSTVO: za zemljište, za seme, za biljke

Folijarno đubrivo za pšenicu ječam ovas

Efekti SPEED for ExtraN

 • Intenzivira rast vegetativnih delova biljaka;
 • Stimuliše sintezu hlorofila i proteinskih molekula;
 • U usevima žitarica (pšenica, ječam, ovas) stimuliše nalivanje zrna i sadržaj proteina;
 • Redukuje abiotički stres, izazvan hladnim vremenom, vrućinom i sušom;
 • Uvećava prinos i kvalitet zrna žitarica (sadržaj proteina, hektolitarska masa).

Karakteristike folijarnog đubriva SPEED for ExtraN

U usevima žitarica, tokom vlatanja i nalivanja zrna pšenice, ječma i ovsa, usled intenzivne asimilacije azota (N), izuzetno je važno primeniti SPEED for ExtraN, kako bi usevi bili adekvatno prihranjeni.

SPEED for ExtraN je folijarno đubrivo za useve žitarica (pšenica, ječam, ovas), koje pored azota sadrži i adekvatnu količinu magnezijuma (Mg) i sumpora (S), neophodnih za sintezu hlorofila i esencijalnih amino-kiselina. 

Visoka koncentracija raspoloživog azota, sa produženim vremenom usvajanja, bezbedno i dugotrajno hrani useve, i nekoliko nedelja nakon primene. Ovaj dugoročni efekat ishrane, pozitivno deluje na prinos, veličinu zrna žitarica, hektolitarsku masu i sadržaj proteina.

Folijarni tretman prihrane žitarica

Za kasne prolećne tretmane žitarica, tokom fungicidnih i insekticidnih tretmana, izuzetno je važno primeniti SPEED for ExtraN, kako bi usvajanje i metabolizam azota bili pravovremeni i delotvorni.

Ekstrakt algi i druge bioaktivne komponente koje sadrži ovaj preparat pomažu u jačanju otpornosti biljaka i njihovoj sposobnosti da prevaziđu stres izazvan raznim biotičkim i abiotičkim faktorima

U tehnologiji uzgoja žitarica, SPEED for ExtraN je đubrivo kojim se postiže prava sinergija, ukoliko su seme pšenice, ječma ili ovsa i zemljište prethodno tretirani đubrivima SPEED for SEED, SPEED for SOIL i SPEED for GRAIN.

Sinergijski efekat primenjenih đubriva SPEED for SEED + SPEED for SOIL + SPEED for GRAIN + SPEED for ExtraN rezultira, boljom kondicijom zemljišta i uvećanjem mikrobiološke aktivnosti, uvećanjem roda zrna, poboljšanjem kvaliteta zrna (povećanjem hektolitarske mase i sadržaja proteina).

Testimonial

Dragan

Novi Karlovci, Srem

„Radio sam 2 puta folijaran tretman pšenice preparatima iz SPEED linije. Početkom aprila sa preparatom SPEED for GRAIN, a kasnije u fazi klasanja sa SPEED EXTRAN. Rezultati žetve pokazuju pozitivan uticaj oba folijarna tretmana na količinu prinosa i kvalitet zrna. Tretirane biljke su dale za 800 kg veći prinos po ha. Hektolitarska masa zrna tretiranih biljaka bila je veća za 2,2 kg/ha, a protein su povećani za čak 2,1%.“

Studija slučaja

Ispitivanje efekata folijarnog tretmana preparatom SPEED for CORN na prinos kukuruza hibrida Dekalb 5075 na lokalitetu Stanišić

Na lokalitetu Stanišić ispitivano je dejstvo folijarnog tretmana preparatom SPEED for CORN na porast i prinos kukuruza hibrida Dekalb 5075 u odnosu na parcelu bez tretmana (kontrola). Folijaran tretman je povećao prinos za 1515 kg/ha odnosno za 13,2%.

 • Način i vreme primene:

  SPEED for ExtraN se primenjuje folijarno u usevima žitarica, u vreme vlatanja i intenzivnog nalivanja zrna (a tokom fungicidnog ili insekticidnog tretmana) kasni prolećni tretman, u količini od 5 do 10 lit/ha, uz utrošak 150 do 200 lit vode po hektaru.
 • Doziranje:

  5 do 10 lit/ha, uz utrošak 150 do 200 lit vode po hektaru.
 • Pakovanja:

  1 lit, 10 lit, IBC tank 1000 lit
 • Hemijski sastav:

  Ukupni azot (N) Amidni (N-NH2) Azot iz urea formaldehida MgO SO3 Ostali ME
  24% 12% 8% 2% 4% 0,01-0,03%
 • UPOZORENJE:

  Proizvod je bezbedan za primenu prema priloženom uputstvu i kompatibilan sa sredstvima za zaštitu bilja.