SPEED for GRAIN
Đubrivo za ratarske kulture

Stimulativna formula visokih prinosa

SPEED for GRAIN je deo SPEED linije biostimulativnih đubriva za ratarske kulture, namenjene za TROSTRUKO DEJSTVO: za zemljište, za seme, za biljke

Folijarno đubrivo za žitarice

Efekti SPEED for GRAIN

 • Stimuliše rast, razvoj i aktivnost korenovog sistema;
 • Intenzivira metabolizam i usvajanja nutrijenata, tokom ranih faza rasta i niže temperature tla;
 • Hrani useve žitarica kompozicijom mikroelemenata (Cu + Zn + Mn) neophodnim za rani razvoj i rast;
 • Redukuje abiotički stres, izazvan hladnim vremenom, vrućinom i sušom;
 • Povećava otpornost žitarica od patogena;
 • Uvećava prinos i kvalitet zrna žitarica (sadržaj proteina, hektolitarska masa).

Karakteristike folijarnog đubriva SPEED for GRAIN

Za veći i kvalitetniji prinos žitarica, pored osnovnog đubrenja, korisno je da se prilikom primene herbicida u zaštiti od korova, tj. u prvim prolećnim herbicidnim tretmanima, odradi folijarna prihrana SPEED for GRAIN đubrivom.

SPEED for GRAIN je folijarno đubrivo sa AFP kompleksom. Formulisano na bazi biostimulativnih komponenata u kombinaciji sa mikroelementima (Cu, Zn, Mn) u obliku organskog kompleksa.

Bakar (Cu) je ključni element u sintezi enzima i proteinskih molekula. Mangan (Mn) utiče na fotosintetske aktivnosti, ključne u ranim fazama razvoja i pomanjkanja sunčevih dana. Prisustvo cinka (Zn) reguliše sintezu biljnih hormona, rast i grananje korenovog sistema i nadzemnih delova biljaka.

Ekstrakt algi i druge bioaktivne komponente koje sadrži ovaj preparat pomažu u jačanju otpornosti biljaka. Samim tim i njihovoj sposobnosti da prevaziđu stres izazvan raznim biotičkim i abiotičkim faktorima.

Folijarni tretman prihrane žitarica

Rani prolećni tretmani pšenice, ječma i ovsa, za vreme slabije aktivnosti korenovog sistema, hrane useve neophodnim mikroelementima (Cu, Zn, Mn). Kao i biostimulativnim materijama u ranim fazama razvoja.

Navedena kombinacija mikroelemenata i biostimulativnih materija, indukuje vitalnost useva. Pojačava otpornost od patogenih mikroorganizama.

U tehnologiji uzgoja žitarica, SPEED for GRAIN je đubrivo kojim se postiže prava sinergija, ukoliko su seme pšenice, ječma ili ovsa i zemljište prethodno tretirani đubrivima SPEED for SEED i SPEED for SOIL i naknadno SPEED for ExtraN.

Sinergijski efekat primenenih đubriva SPEED for SEED + SPEED for SOIL + SPEED for GRAIN + SPEED for ExtraN rezultira boljom kondicijom zemljišta i uvećanjem mikrobiološke aktivnosti, uvećanjem roda zrna, poboljšanjem kvaliteta zrna (povećanjem hektolitarske mase i sadržaja proteina).

Testimonial

Dragan

Novi Karlovci, Srem

„Radio sam 2 puta folijaran tretman pšenice preparatima iz SPEED linije. Početkom aprila sa preparatom SPEED for GRAIN, a kasnije u fazi klasanja sa SPEED EXTRAN.

Rezultati žetve pokazuju pozitivan uticaj oba folijarna tretmana na količinu prinosa i kvalitet zrna. Tretirane biljke su dale za 800 kg veći prinos po ha. Hektolitarska masa zrna tretiranih biljaka bila je veća za 2,2 kg/ha, a protein su povećani za čak 2,1%.“

Studija slučaja

Ispitivanje efekata SPEED tehnologije na prinos pšenice sorte Apilco na lokalitetu Lazarevo

Na lokalitetu Lazarevo je ispitivano dejstvo SPEED tehnologije (kombinacija tretmana semena i folijarnog tretmana) na porast i prinos pšenice sorte Apilco u odnosu na parcelu bez tretmana (kontrola). U početnim fazama razvoja tretman semena je uslovio bolji razvoj korena kod klijanaca. Primena pune SPEED tehnologije uticala je na povećani broj klasića u klasu, a samim tim su se i dužina i masa klasa povećale. Zabeleženo je povećanje prinosa za 980 kg/ha (13,8%).

 • Način i vreme primene:

  SPEED for GRAIN se primenjuje folijarno u vreme herbicidnog tretmana useva žitarica (rani prolećni tretman), u količini od 2 do 2,5 lit/ha, uz utrošak 150 do 200 lit vode po hektaru. U kasnijim fazama razvoja, tokom vlatanja i nalivanja zrna, useve žitarica tretirati proizvodom SPEED for ExtraN.
 • Doziranje:

  2 do 2,5 lit/ha, uz utrošak 150 do 200 lit vode po hektaru.
 • Pakovanja:

  1 lit, 10 lit, IBC tank 1000 lit
 • Hemijski sastav:

  N Organski C SO3 Cu (EDTA K2O Mn (EDTA) ZN (EDTA) AFP
  5% Min 4% 10% 1% 2% 0,3% 0,3% AFP Start
 • UPOZORENJE:

  Proizvod je bezbedan za primenu prema priloženom uputstvu i kompatibilan sa sredstvima za zaštitu bilja.